De 11 ministeries in Nederland


 • Algemene Zaken
  Dit departement heeft de zorg voor het algemeen regeringsbeleid, voor zover dit niet is opgedragen aan een van de andere ministeries. Onder het ministerie valt onder meer de Rijksvoorlichtingsdienst.

 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Dit ministerie heeft de zorg voor het goed functioneren van het openbaar bestuur van ons land. De hoofdtaken zijn verder het bevorderen van de
  democratische rechtsstaat en openbare orde en veiligheid.

 • Buitenlandse Zaken
  Dit ministerie heeft als taak de voorbereiding, de coördinatie en de uitvoering van het buitenlands beleid. Daaronder valt onder meer de Europese samenwerking en het vrede- en veiligheidsbeleid.

 • Defensie
  Het ministerie van Defensie draagt de zorg voor het goed functioneren van het verdedigingsapparaat van ons land. Naast de mogelijke dreiging van buitenaf is dit apparaat ook beschikbaar voor operatie in NAVO of VN-verband in het buitenland. Voorbeelden hiervan zijn de recente militaire bijdragen in Eritrea en Kosovo.

 • Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
  Dit ministerie is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie.

 • Financiën
  Dit ministerie speelt een centrale rol bij het vertalen van het algemeen regeringsbeleid in financieel beleid. Daarnaast coördineert het de openbare uitgaven en zorgt voor de inning van de belastinggelden.

 • Infrastructuur en Milieu
  Dit ministerie heeft de zorg voor de ruimtelijke indeling, het verkeer, het water- en het milieubeheer.

 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor.

 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Dit ministerie heeft onder andere de zorg voor het arbeidsvoorwaarden inkomens- en vermogensbeleid, de sociale zekerheid, de arbeidsvoorziening en de arbeidsomstandigheden van werknemers.

 • Veiligheid en Justitie
  Dit ministerie houdt zich bezig met rechtshandhaving (waaronder criminaliteitsbestrijding) en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. Het ministerie is belast met wetgeving op het gebied van privaatrecht, bestuursrecht, vreemdelingenzaken, rechtshulp, jeugdbescherming en delinquentenzorg.

 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Dit ministerie draagt de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Ook het welzijnsbeleid zoals: de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport.

Bron: www.parlement.com.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *