Disclaimer

1 Definities

1.1 Bezoeker = degene die de ALLES OP EEN RIJ Site bezoekt.
Informatie = gegevens, inlichtingen, woord- en beeldmerken, materialen, documenten, bestanden, enz. die op de ALLES OP EEN RIJ Site worden aangeboden.
ALLES OP EEN RIJ = onderdeel van AFS te Arnhem, Nederland.
allesopeenrij.nl = de website van ALLES OP EEN RIJ, en dit omvat alle pagina’s van de site.
Site Voorwaarden = deze voorwaarden, die op het bezoeken van de ALLES OP EEN RIJ website van toepassing zijn.

2 Toepasselijkheid

2.1 Door het bezoeken of op andere wijze gebruik maken van de internet site van ALLES OP EEN RIJ komt er een overeenkomst tussen de Bezoeker en ALLES OP EEN RIJ tot stand. Op de overeenkomst zijn deze Site Voorwaarden van ALLES OP EEN RIJ met uitdrukkelijke uitsluiting van enige andere voorwaarden, van toepassing.
2.2 De Bezoeker moet deze Site Voorwaarden aanvaarden, indien de Bezoeker deze Site Voorwaarden niet aanvaardt heeft de Bezoeker niet het recht de ALLES OP EEN RIJ Site te bezoeken of daarvan op enigerlei wijze gebruik te maken.
2.3 ALLES OP EEN RIJ heeft het recht de Site Voorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

3 Eigendoms- en gebruiksrechten

3.1 Alle Informatie, die op de ALLES OP EEN RIJ Site wordt aangeboden, is en blijft eigendom van ALLES OP EEN RIJ of van leveranciers van ALLES OP EEN RIJ. De Informatie is beschermd door rechten van industriële en intellectuele eigendom (bijvoorbeeld auteursrechten) en de Bezoeker heeft uitdrukkelijk niet het recht de informatie te verhandelen, te reproduceren, openbaar te maken of op andere wijze inbreuk te maken op de hiervoor genoemde rechten.
3.2 De Bezoeker of een derde heeft niet het recht om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALLES OP EEN RIJ -anders dan door middel van een zogenoemde hyperlink- een koppeling of gateway aan te brengen tussen de ALLES OP EEN RIJ Site en enige andere, welke dan ook, (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk.
3.3 ALLES OP EEN RIJ heeft het recht door Bezoekers ingezonden zelfgemaakte lijsten in te korten of te bewerken voordat die lijsten op de ALLES OP EEN RIJ Site worden geplaatst of die lijsten te weigeren. Over die beslissing van ALLES OP EEN RIJ kan niet worden gediscussieerd.
3.4 ALLES OP EEN RIJ heeft te allen tijde het recht om een partij (zonder opgave van redenen) toegang tot de ALLES OP EEN RIJ Site te ontzeggen en om daartoe technische voorzieningen te treffen.

4 Privacy policy

4.1 Als de bezoeker een zelfgemaakte lijst stuurt vraagt ALLES OP EEN RIJ de naam en het e-mailadres van de Bezoeker. De naam gebruikt ALLES OP EEN RIJ – met toestemming van de Bezoeker – om bij de lijst op de Site te vermelden. Het e-mailadres gebruikt ALLES OP EEN RIJ om de Bezoeker te informeren over ontwikkelingen van de Site. Als de Bezoeker daar niet langer prijs op stelt, kan de Bezoeker dat laten weten aan ALLES OP EEN RIJ door een e-mail te sturen.
4.2 De mening van de Bezoeker over het gebruik van de Site en de andere feedback van de Bezoeker helpen ALLES OP EEN RIJ de Site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
4.3 ALLES OP EEN RIJ is benieuwd naar de mening van de Bezoekers, maar ALLES OP EEN RIJ heeft het recht die mening – zonder opgaaf van redenen – niet te publiceren.
4.4 ALLES OP EEN RIJ verkoopt de namen en de e-mail adressen van Bezoekers niet.
4.5 De gegevens van de Bezoeker zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.
4.6 Indien de Bezoeker vragen heeft over de privacy policy van ALLES OP EEN RIJ kan de Bezoeker een e-mail sturen.

5 Aansprakelijkheid

5.1 ALLES OP EEN RIJ staat er niet voor in dat de Informatie steeds juist en volledig is; ALLES OP EEN RIJ is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor onduidelijkheden, fouten, of onjuistheden.
5.2 De Bezoeker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruiken van de Informatie en de Bezoeker zelf zal de Informatie op juistheid toetsen, indien dat voor de Bezoeker van belang is.
5.3 ALLES OP EEN RIJ is nooit aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, als gevolg of in verband met het gebruiken van de Informatie.
5.4 ALLES OP EEN RIJ staat er niet voor in dat de Informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden en ALLES OP EEN RIJ vrijwaart de Bezoeker of derden niet terzake.
5.5 ALLES OP EEN RIJ is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor informatie, internet sites, enz. van derden, ook als deze verkregen of benaderd kunnen worden via hyperlinks en dergelijke via de ALLES OP EEN RIJ Site.
5.6 Indien via de ALLES OP EEN RIJ Site transacties tussen de Bezoeker en derden tot stand komen is ALLES OP EEN RIJ op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Site Voorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en ALLES OP EEN RIJ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.

6 Toepasselijk recht en geschillen

6.1 Elke overeenkomst tussen de Bezoeker en ALLES OP EEN RIJ wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de te Den Haag, Nederland, bevoegde rechter.
6.2 Indien deze Site Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van) deze Site Voorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.