Soorten waters in Nederland


 • Beek: smal natuurlijk stromend water dat vaak vanuit een bron komt.
 • Duinrel: smalle beek die water afvoert uit de duinen naar het oppervlaktewater in het binnenland.
 • Gracht: gegraven water (in een stad)
 • Greppel: gegraven smalle geul voor de ontwatering van bijvoorbeeld weiland.
 • Kanaal: door mensen gegraven waterweg
 • Kreek: natuurlijke water dat onder invloed van getijdebeweging is ontstaan. (brak water)
 • Kwelder: buitendijks gelegen aangeslibd land dat begroeid is en met vloed niet meer onder water loopt. (brak water)
 • Meer: natuurlijk water aan alle kanten ingesloten door land
 • Plas: grote watervlakte
 • Poel: moerassig, stilstaand water. Min of meer verwilderde waterpartij.
 • Rivier: breed natuurlijk stromend water dat de afwatering van een stroomgebied verzorgt.
 • Singel: gegraven (vaak slingerend) water dat een stad omsluit.
 • Slenk: brak water, een ondiepe kom in het veen
 • Sloot: natuurlijk of gegraven brede diepe greppel die dient om water af of aan te voeren.
 • Slufter: een opening in een duinenrij, waardoor het zeewater binnendringt (brak water)

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *