Tien argumenten vóór en tien argumenten tegen de Europese grondwet

 

  Tien argumenten vóór de Europese Grondwet:

Meer democratie in Europa:

 • Met de grondwet krijgt u, via het Europees Parlement, meer te zeggen over
  Europees beleid.
  Moeten grenscontroles zwaarder of juist vrijer worden? Hoe ver moet
  politiesamenwerking gaan? Moeten maatregelen tegen geldstromen van
  terroristen strenger, of bedreigen die de privacy? Straks kunt u de door u
  gekozen volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement hierop
  aanspreken.
  Nu mag het Europees Parlement op veel van deze terreinen hooguit een advies
  uitspreken, en soms zelfs dat niet eens. In de grondwet mag het Europees
  Parlement meebeslissen.Meer greep op Brusselse macht met de Europese grondwet:
 • De Europese grondwet vervangt de Nederlandse grondwet niet. Net zoals de
  statuten van de FIFA de statuten van de KNVB niet vervangen. Er komt dus
  ook geen Europese superstaat. Integendeel, met de grondwet in de hand wordt
  het makkelijker om Brussel binnen de perken te houden.
  Europese problemen lossen we Europees op. Maar Nederlandse kwesties blijven
  óók in de toekomst Nederlands. Dat is één van de belangrijkste Europese
  afspraken. Die is ook vastgelegd in de Europese grondwet.
  De parlementen van de lidstaten kunnen dit controleren. Vindt een nationaal
  parlement dat een Europees wetsvoorstel eigenlijk gaat over een kwestie die
  nationaal geregeld moet worden, dan kan men een ‘gele kaart’ opsteken. Als
  negen of meer nationale parlementen dat doen, wordt het wetsvoorstel
  teruggestuurd.Een beter asiel- en migratiebeleid:
 • Als nu een asielzoeker in één land wordt toegelaten, kan die makkelijk
  doorreizen naar een ander land. Daarom moet Europa samenwerken op gebied
  van asiel. De grondwet maakt dit makkelijker.
  Nu gaan asielzoekers automatisch naar het land waar de regels het minst
  streng zijn. Maar met de grondwet komt daaraan een einde. Want de grondwet
  legt de basis voor een Europees asielstelsel, waarin de regels overal
  hetzelfde zijn.
  Over asiel wordt met meerderheid van stemmen besloten. Daardoor is het niet
  meer mogelijk dat één land een beter asielbeleid blokkeert.
  Illegale immigratie gaan we in Europa tegen met versterkte
  buitengrensbewaking, een EU-visumbeleid, beveiliging van reisdocumenten en
  een gezamenlijk terugkeerbeleid.Europa dichterbij de mensen:
 • De EU staat nu te ver van de mensen af. Als de grondwet wordt ingevoerd,
  kunnen gewone mensen actief invloed uitoefenen op Europa. Zo komt er het
  Europees burgerinitiatief. Als 1 miljoen inwoners van Europa samen ergens
  achter staan, kunnen ze de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de
  EU) vragen om met een wetsvoorstel te komen. De Commissie móet dit
  initiatief behandelen. Sommige politieke partijen zijn nu al een
  burgerinitiatief aan het voorbereiden. Ook staat in de grondwet dat u als
  burger een klacht kunt indienen bij de Europese Ombudsman over de Europese
  Unie.
  Een belangrijk deel van vergaderingen van Europese ministers wordt
  openbaar: alle vergaderingen die over wetten gaan. Media,
  volksvertegenwoordigers en burgers kunnen dus makkelijker in de gaten
  houden wat hun regeringen met elkaar afspreken.Europa en Nederland economisch sterker:
 • Nederland profiteert met zijn open economie enorm van Europa. Tachtig
  procent van de Nederlandse export gaat naar andere EU-landen, en daar
  verdienen we een kwart van ons Bruto Binnenlands Product mee. Dankzij die
  ene Europese markt is de Nederlandse export in tien jaar verdubbeld.
  In heel Europa heeft die interne markt gezorgd voor:
  2,5 miljoen extra banen,
  een welvaartstijging met 877 miljard euro,
  1,8 procent hoger Bruto Binnenlands Product (164,5 miljard euro) dan zonder
  de interne markt het geval was geweest .
  De grondwet maakt Europa daadkrachtiger. Dat maakt ook de economische
  positie van Europa in de wereld sterker en zorgt ervoor dat we kunnen
  blijven concurreren met andere economische giganten zoals China, India en
  de Verenigde Staten.Beter terroristen en criminelen bestrijden:
 • Burgers moeten zich overal veilig voelen, en misdadigers nergens. Daarom
  moet Europa samenwerken tegen terrorisme en criminaliteit. Terroristen en
  criminelen kennen geen grenzen. Bestrijding van terrorisme en criminaliteit
  kan Nederland daarom niet alleen aanpakken.
  De Europese organisaties Europol en Eurojust krijgen meer taken en de
  samenwerking tussen Europese politiekorpsen wordt beter. Ook maakt de
  Europese grondwet het mogelijkheid om een Europees Openbaar Ministerie op
  te richten. Dat kan zich richten op grensoverschrijdende criminaliteit.
  Bij samenwerking op het gebied van strafrecht besluit Europa voortaan met
  meerderheid van stemmen. Eén land kan dus niet meer belangrijke maatregelen
  jarenlang blokkeren. Wel kan Nederland aan de noodrem trekken als
  belangrijke onderdelen van het Nederlandse strafrecht (bijvoorbeeld ons
  softdrugsbeleid) in het gedrang komen.Uw rechten in de grondwet:
 • De EU is ook een waardengemeenschap. Mensenrechten, democratie en
  gelijkheid zijn centrale Europese waarden. In de grondwet is het Handvest
  van de Grondrechten van de Unie opgenomen. Dit bevat allerlei basisrechten
  en vrijheden. Zoals de vrijheid van meningsuiting, recht op een eerlijk
  proces, het recht op onderwijs en recht op gezondheidszorg.
  Dit Handvest wordt nu juridisch bindend. Instellingen van de Europese Unie
  én de lidstaten moeten zich eraan houden. Bovendien maakt de grondwet het
  makkelijker voor iedereen om naar de Europese rechter te stappen als hun
  rechten geschonden worden.
  Nieuwe lidstaten moeten zich houden aan deze waarden en grondrechten. Hier
  wordt streng op toegezien. Kroatië weigerde een van oorlogsmisdaden
  verdachte generaal uit te leveren. Het starten van onderhandelingen over
  het EU-lidmaatschap met Kroatië wordt daarom uitgesteld.Een sterker Europa in de wereld:
 • Er komt een Europese minister van Buitenlandse Zaken. Daardoor krijgt
  Europa een herkenbaar en vast gezicht, en kan Europa makkelijker met één
  stem spreken in de wereld. Europa kan dan sneller en beter reageren op
  crisissituaties, zoals in Soedan en in Oekraïne. Ook komt er een beter
  veiligheidsbeleid.
  De EU kan gemakkelijker moeilijke operaties uitvoeren en vredestroepen
  inzetten. Zoals bijvoorbeeld in Bosnië, waar nu 6000 militairen en 500
  politieagenten werken onder EU-vlag. Er komt geen Europees leger, wel wordt
  het makkelijker om gezamenlijk militaire middelen te gebruiken voor
  vredesoperaties.
  Op het overgrote deel van het buitenlands beleid houden de lidstaten het
  laatste woord. Op een kleiner aantal punten wordt in de grondwet wél met
  meerderheid van stemmen besloten. Dit geldt niet op militair of
  defensiegebied. En ook op buitenlands politiek terrein hebben lidstaten een
  ‘noodrem’ om hun nationale belangen te bewaken.De hand op de knip met de Europese grondwet:
 • De baten van het EU-lidmaatschap, namelijk vrede, veiligheid en welvaart,
  zijn gunstig voor alle lidstaten. Dus ook voor Nederland. Om dat te betalen
  dragen de lidstaten elk jaar bij aan de begroting van de Unie.
  Rijke landen betalen meer aan de Europese begroting dan ze eruit ontvangen.
  Dat geld gaat naar de armere EU-landen. Dat is logisch, en solidair.
  Nederland betaalt echter in vergelijking met andere rijke landen te veel.
  Daarover is Nederland hard aan het onderhandelen. De grondwet helpt daar in
  de toekomst bij.
  Bij de onderhandelingen over de grondwet heeft Nederland er namelijk voor
  gezorgd dat er over de Europese meerjarenbegroting een veto blijft bestaan.
  Wij kunnen dus ook met de grondwet een veto uitspreken zolang onze
  betalingspositie niet goed geregeld is.Europa met een socialer gezicht:
 • Volgens de grondwet moet Europa zich richten op ‘volledige werkgelegenheid
  en sociale vooruitgang’. Ook moet de Unie sociale rechtvaardigheid en
  gelijkheid tussen man en vrouw bevorderen. De belangrijke rol van overleg
  tussen werkgevers en vakbonden ligt vast in de Europese grondwet.
  Op het terrein van de sociale zekerheid is een ‘noodrem’ ingevoerd. Als
  Nederland vindt dat een Europees besluit onze sociale zekerheid in gevaar
  brengt, kan Nederland de beslissing terugsturen. We houden het laatste
  woord over ons sociale zekerheidsstelsel.

    Tien argumenten tegen de Europese grondwet

  De Europese Grondwet is een onleesbare bulk papier:

  1. In een Grondwet staan gewoonlijk de belangrijkste spelregels van een land.
   Maar in deze onleesbare Europese Grondwet staat van alles wat er helemaal
   niet in thuishoort. Zoals uitgangspunten voor het economisch en militair
   beleid: daar moeten landen gewoon zelf in democratische verkiezingen over
   kunnen beslissen. In een Grondwet hoort alleen de verhouding tussen de
   burgers en de overheid te staan.Met deze Grondwet zitten we vast aan een ondemocratisch Europa:
  2. Europa is niet democratisch en wordt niet democratisch met deze Grondwet.
   In Europa wordt veel over onze hoofden heen beslist. We mogen het Europees
   Parlement kiezen, maar dat heeft weinig macht. De Europese regeringsleiders
   en de ondemocratisch gekozen Europese Commissie blijven de echte macht
   houden. Als er al een Grondwet moet komen, dan moet die democratisch zijn.
   We zitten er immers nog jaren aan vast.Met deze Grondwet is er geen veto-recht meer:
  3. De nieuwe Europese grondwet schaft het veto van de landen in de Europese
   Unie af. Besluiten worden voortaan genomen bij meerderheid van stemmen. Dat
   betekent dus, dat het voor zal komen, dat de meerderheid van Europa ergens
   vóór is, terwijl de meerderheid in Nederland, misschien zelfs een hele
   grote meerderheid, tégen is. In dat geval zal het besluit ook in Nederland
   ingevoerd worden tegen onze zin.Deze Grondwet is niet goed voor mens en milieu:
  4. In de Europese Grondwet gaat de vrije markt vóór alles. Goede
   arbeidsomstandigheden, voldoende werk en sterk sociaal beleid zijn minder
   belangrijk. Het is een keus voor het recht van de sterkste, terwijl een
   Grondwet juist bescherming moet bieden. Ook dieren en het milieu komen er
   bekaaid van af. De bio-industrie, stierengevechten en drijfjacht kunnen met
   deze Grondwet gewoon blijven bestaan. In deze Europese Grondwet staat
   verder dat de landbouw meer moet produceren. Maar er wordt nu al veel te
   veel geproduceerd. De wereldmarkt wordt overspoeld met Europese
   landbouwoverschotten. Daardoor gaan veel boeren hier en in
   ontwikkelingslanden failliet.Deze Grondwet maakt Europa niet veiliger:
  5. In de Europese Grondwet staat dat landen hun militaire capaciteiten moeten
   verbeteren. Dat is koren op de molen van de wapenindustrie. Er staat ook in
   dat Europa overal ter wereld oorlog mag voeren. Zonder dat de Verenigde
   Naties daarover het laatste woord krijgen. Als een land het daar niet mee
   eens is mag het dat niet altijd meer zeggen, want internationaal moet met
   één mond worden gesproken. De oorzaken van onveiligheid worden niet
   aangepakt. Op de kwaliteit van ontwikkelingshulp wordt beknibbeld en
   vluchtelingen worden steeds minder als mens behandeld.Deze Grondwet zorgt voor minder invloed:
  6. Nederland krijgt minder invloed, net als alle andere huidige landen
   trouwens. We krijgen maar tweederde van de tijd een eigen Euro-commissaris
   (nu nog altijd) en de grote landen krijgen meer stemrecht ten koste van de
   kleinere (zoals Nederland).Een ander Europa is nodig: sociaal, rechtvaardig en democratisch:
  7. Het gaat niet over de vraag of we voor of tegen Europa zijn, maar of we
   deze Grondwet willen. Aan een sociaal, rechtvaardig en democratisch Europa
   draagt deze Europese Grondwet niet bij.Nederland krijgt te weinig zetels in het europees parlement:
  8. België heeft 10 miljoen inwoners, Nederland 16 miljoen en Roemenië 22 miljoen. België
   krijgt 24 zetels, Nederland 27 en Roemenië 35. We zien, dat Nederland voor
   de zes miljoen inwoners, die het extra heeft t.o.v. België, er drie zetels
   bij krijgt. We zien ook, dat Roemenië voor de zes miljoen inwoners, die het extra heeft t.o.v. Nederland, er acht zetels bij krijgt.
   Volgens het principe van een evenredige verdeling zou Nederland recht
   hebben op minstens 30 zetels. Elke zetelverdeling waarbij Nederland minder heeft dan 30 zetels, terwijl de aantallen zetels voor de andere landen niet
   veranderen, is in strijd met de grondwet zelf.Met deze Grondwet worden de regels tegen oneerlijke concurrentie alleen maar strenger:
  9. Dat klinkt positief, maar dat is het niet. Nu al protesteerde een Londense dierentuin met succes bij de EU tegen Nederlandse
   subsidie aan een Nederlandse dierentuin (Blijdorp) , met als gevolg dat die Nederlandse dierentuin in financiële moeilijkheden dreigt te komen en
   misschien wel moet sluiten. Ook zijn overheden, zoals gemeenten, door de EU gedwongen Europees aan te besteden. Ze krijgen dan bijv. te maken met een
   Italiaanse aannemer die een heel eigen uitleg geeft aan de begrippen kwaliteit en service, moeilijk bereikbaar is en personeel heeft dat alleen
   maar Italiaans verstaat. Tel uit je winst.Er komt een president van Europa:
  10. De voorzitter van de Europese Raad, ‘De
   President van Europa’ wordt benoemd door de regeringsleiders. Dit leidt tot
   dezelfde koehandel die we hebben gezien bij de benoeming van de Europese
   Bankpresident. De positie zal door de grote landen onderling worden
   uitgeruild tegen vestiging van grote kantoorkolossen met Europese
   ambtenaren. Het Europees Parlement heeft niets te zeggen over deze
   voorzitter. De voorzitter moet af en toe in het parlement een verhaaltje
   houden, maar kan niet door het Parlement naar huis worden gestuurd. We
   hebben straks dus een Europese president die noch democratisch gekozen is,
   noch democratisch wordt gecontroleerd.

  Bron: www.grondweteu.nl, www.grondwetnee.org en www.stemtegengrondwet.nl.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *